Huishoudreglement

Huishoudelijk reglement Padel de Watertoren vzw

Het huishoudelijk reglement kan op onze website geraadpleegd worden. Via het secretariaat is inzicht te verkrijgen in de Statuten van de vzw.

Toegang tot de club : Ons clubhuis is een privé-uitbating en kan bijgevolg alleen bezocht worden door leden van Padel de Watertoren (spelende leden, barleden en/of ereleden) en hun genodigden. Vanzelfsprekend zijn derden welkom op onze manifestaties. De toegang kan echter steeds ontzegd worden door de uitbater of door de raad van bestuur.

Toegang tot de terreinen, daar onze padelclub een privéclub is, kunnen alleen spelende leden onze accommodaties (terreinen, bar en doucheruimtes) betreden en/of gebruiken.

Spelen met een niet-lid is toegestaan mits de juiste financiële vergoeding.

Spelende leden dienen eerst hun lidgeld te hebben betaald vooraleer zij de terreinen mogen betreden.

Bovendien krijgen spelende leden slechts toegang tot het reservatiesysteem na betaling van het lidgeld. Elk lid dat aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging heeft voldaan, komt in het bezit van een login en paswoord. Het paswoord geeft toegang tot het reserveringssysteem van Padel de Watertoren

Tijdens tornooien en interclub heeft de club het recht uw gereserveerd veld te gebruiken ten bate van de competitie.

De leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en correcte gegevens. De betaling dient op het aangegeven rekeningnummer te gebeuren. Uw persoonlijke gegevens stuurt u door per mail.

 

Ouders, die hun kinderen meenemen, moeten ervoor zorg dragen dat deze niet op de banen komen en niet tot last zijn van andere spelers. Op of rond de banen mag geen onnodig lawaai worden gemaakt. Fietsen dienen te worden geplaatst in de daartoe bestemde ruimte bij de ingang van het clubdomein.

De spelers op de terreinen en de supporters dienen zich te houden aan de regels van de fair-play en sportiviteit. Het gebruiken van verbale of lichamelijke agressie kan leiden tot het stopzetten van het spel, onmiddellijk verlaten van de baan of verwijderen uit de club. De toegang tot de club is vanaf 08.30u. Het sluitingsuur is om 23u

Ieder spelend lid (en eventueel gast) veegt en sproeit indien nodig na het tennissen, maar binnen de speelperiode, de tennisbaan zorgvuldig. Bij het vegen wordt gans het terrein bedoeld met inbegrip van de strook achter de basislijn. Het betreden van de velden gebeurt met het juiste schoeisel. Bij het dragen van verkeerd schoeisel wordt u de toegang tot de velden ontzegd. Tijdens regenval alsook bij het ontstaan dan wel het aanwezig zijn van plassen op de tennisbanen, mogen deze niet bespeeld worden. Indien na langdurige regenval er plassen op de baan ontstaan zijn, mag er pas + 30 minuten nadat de plassen verdwenen zijn weer gespeeld worden. Plassen mogen niet verwijderd worden. Er mag niet verder gespeeld worden tijdens regenval, u dient direct te stoppen en te vegen.

Onderhoud van de velden heeft altijd voorrang op reservatie. Velden die zijn gereserveerd voor competitie, toernooien, tennislessen en training worden met aparte labels aangegeven. Uitgangspunt is dat altijd minimaal een baan beschikbaar blijft voor recreatief tennis. In bepaalde gevallen kan het bestuur beslissen om alle banen toe te wijzen aan een activiteit.

Wij vragen de leden, indien zij een reservatie niet wensen op te nemen, deze in de computer te annuleren. Op deze manier kunnen andere leden van het terrein gebruik maken. Het bestuur wil vermijden dat er ondanks een reservatie niet wordt gespeeld.

De reservatie die op de computer zichtbaar is heeft voorrang. Het recht van uw reservatie vervalt indien de persoon na 15 minuten het terrein nog niet heeft betreden.

Spelen in bloot bovenlijf is verboden.

Ten behoeve van EHBO staat in het clubhuis een verbanddoos ter beschikking.
Padel de Watertoren vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, noch voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijk eigendom, dit in en rond het clubhouse alsook op de parking.

Het clubhuis van Padel de Watertoren kan uitzonderlijk gebruikt worden voor privé doeleinden.

Padel de Watertoren organiseert een aantal tornooien per jaar. Omwille van deze activiteiten wordt er geen korting gegeven op uw abonnement / vast uur

Roken is niet toegestaan binnen de muren van Tc de Watertoren noch in de overdekte tennisbanen. Flesjes en glazen mogen niet meegenomen worden op de terreinen. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank in het clubhouse of elders op het domein te gebruiken.

Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane alcoholpromillage aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende dranken worden geweigerd.

Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen kunnen door een beheerder of uitbater van het domein verwijderd worden. De Raad van Bestuur kan deze overtredingen bestraffen door tijdelijke of gehele schorsing.

Bij het betalen van uw abonnement / vast uur bent u akkoord met het huishoudreglement.